Ako zistím, že mi vznikla spravodajská povinnosť?

Vznik spravodajskej povinnosti by ste si mali sledovať sami a to podľa obratov prijímaného alebo odosielaného tovaru, z alebo do krajín EU. Spravodajská povinnosť vzniká, ak Vaše obraty presiahnu tzv. prah oslobodenia. To je hranica, ktorá oslobodzuje spravodajskú jednotku od povinnosti predkladať hlásenie o dovoze alebo vývoze tovaru, preto si pravidelne kontrolujte, či: ste doviezli tovar z EÚ v hodnote 1.000.000€ alebo vyviezli tovar v hodnote 1.000.000€ (kumulatívne od začiatku roka alebo v období od 1. októbra 2022 – 30. septembra 2023) Pre sektor pôdohospodárstva a poľnohospodárstva s hlavnou činnosťou podľa SK NACE – klasifikácia ekonomických činností podľa Štatistického úradu SR : 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace; 02 Lesníctvo a ťažba dreva; 03 Rybolov a akvakultúra; 10 Výroba potravín; 11 Výroba nápojov; 12 Výroba tabakových výrobkov naďalej platí 200.000€ pre dovoz alebo 400.000 € pre vývoz kumulatívne od začiatku roka alebo v období od 1. októbra 2022 – 30. septembra 2023. Ak ste túto sumu prekročili, tak vám vznikla povinnosť predkladať elektronicky hlásenia INTRASTAT – SK a povinnosť zaregistrovať sa do systému INTRASTAT – SK.

Aké sú sankcie za nesplnenie spravodajskej povinnosti?

V prípade nesplnenia povinnosti úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytnúť údaje požadované na stanovených hláseniach, môže Štatistický úrad SR podľa § 32 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z. uložiť Vašej spoločnosti pokutu do 3 320 eur.

Ako štatistický úrad vie, že spravodajskej jednotke vznikne povinnosť v systéme INTRASTAT SK?

Štatistický úrad má prístup k daňovým priznaniam k DPH a k Intrastat hláseniam iných spravodajských jednotiek. Na základe informácií, ktoré z nich získa, je schopný určiť, či nezaregistrovanej jednotke vznikla spravodajská povinnosť alebo nie. Niekedy sa však môže stať, že daňové priznania k DPH obsahujú skreslené informácie a v skutočnosti spravodajská povinnosť nevzniká. Túto možnosť preverujeme pre nových zákazníkov hneď ako prvú a ak sa vás to bude týkať, nebudete musieť podávať žiadne hlásenia ani nič platiť.

Čo by som mal urobiť, keď zistím že mi vznikla spravodajská povinnosť?

Keď zistíte, že vám vznikla spravodajská povinnosť, máte povinnosť ohlásiť túto skutočnosť Štatistickému úradu SR najneskôr do desiatich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti prostredníctvom dotazníka. Registračný dotazník nájdete na stránke http://www.statistics.sk v sekcii Zber údajov / Zahraničný obchod – INTRASTAT-SK / Registrácia / Registračný dotazník. Vyplnený dotazník môžete na Štatistický úrad SR zaslať buď e-mailom alebo poštou. V prípade, že sa rozhodnete s nami nadviazať spoluprácu, registráciu vykonáme za vás.

Aké údaje o tovare sú potrebné pre hlásenie?

O jednotlivých položkách, s ktorými obchodujete, potrebujeme nasledujúce údaje: opis tovaru alebo kód kombinovanej nomenklatúry, váha, množstvo, pôvod, dodacia podmienka (Incoterms).

Často kladené otázky (FAQ)

Prečítajte si odpovede na najčastejšie otázky našich zákazníkov.

Čo môžem použiť ako podklady na vypracovanie Intrastat hlásenia?

Na kompletné vypracovanie hlásenia nám môžete dodať faktúry v elektronickej forme (poslané e-mailom) alebo vo fyzickej forme (poslané poštou). Ak vám takáto forma nevyhovuje, môžete nám potrebné údaje zašlať napr. v Excelovskej tabuľke (vzor vám zašleme), alebo zaslať príjemku tovaru (ak ju robíte) exportovanú do formátu Excel.

Ako sa môžem dať zastupovať?

Ako spravodajská jednotka môžete poveriť tretiu stranu – zástupcu, aby za vás predkladal Intrastat hlásenia. Spravodajská jednotka oboznámi s touto skutočnosťou Štatistický úrad SR, pričom uvedie svoje identifikačné údaje (identifikačné číslo pre DPH, obchodné meno, adresu sídla) a identifikačné údaje zástupcu. Rovnakú oznamovaciu povinnosť má pri zmene zástupcu alebo zrušení poverenia. Rovnakú oznamovaciu povinnosť má pri zmene zástupcu alebo zrušení poverenia. Na oboznámenie Štatistického úradu SR o vašom zástupcovi môžete použiť tlačivo dostupné na stránke http://www.statistics.sk v sekcii Zber údajov / Zahraničný obchod – INTRASTAT-SK / Registrácia / Tlačivo pre oznámenie nástupcu.

Aká je cena služieb ?

Keďže každé hlásenie je svojim spôsobom jedinečné, nie sme schopní určiť jednotnú cenu za naše služby, ktorá by bola férová pre všetkých zákazníkov. Cenu služieb preto riešime s každým klientom individuálne. Prečítajte si viac o tvorbe ceny na stránke Cenová ponuka, kde nájdete aj vzorové príklady výpočtu ceny za naše služby.

Ako prebieha spolupráca?

Kontaktujte nás a vysvetlite nám vašu situáciu. S vašou pomocou zistíme, či sa ohlasovacia povinnosť na vás skutočne vzťahuje. Ak nie, nemusíte podávať žiadne hlásenie. Ak však túto povinnosť skutočne máte, pošlete nám podklady z jedného mesiaca, za ktorý musíte podať Intrastat hlásenie. Na základe dodaných údajov vám vypracujeme cenovú ponuku. Ak budete s cenovou ponukou súhlasiť, uzatvoríme s vami mandátnu zmluvu, na základe ktorej vás budeme zastupovať v komunikácii so Štatistickým úradom. Ak ešte nie ste zaregistrovaní na Štatistickom úrade, zaregistrujeme vás. Prvé Intrastat hlásenie od nás dostanete zadarmo a následne vás budeme každý mesiac upozorňovať, aby ste nám dodali údaje potrebné na podanie jednotlivých hlásení. Tým vaše starosti končia a naša práca začína.

Nemusím sa obávať o údaje o mojom podnikaní a mojich obchodných partneroch?

O dôverné údaje sa vôbec nemusíte obávať. K diskrétnosti sa zmluvne zaväzujeme a informácie o vašom podnikaní nebudeme nijakým spôsobom šíriť alebo iným spôsobom používať. Navyše stačí, keď nám v tabuľke dodáte iba presne tie informácie, ktoré potrebujeme na vyplnenie a podanie Intrastat hlásenia. Ak sa obávate o vaše dôverné údaje, môžete využiť aj túto možnosť.

Ako môžeme spolu komunikovať?

Vieme, že každý podnikateľ má odlišné preferencie. Niekto má rád dôverné osobné stretnutie, iný zase radšej komunikuje na diaľku a šetrí tak svoj čas. Komunikovať spolu môžeme akýmkoľvek spôsobom: osobne telefonicky video-hovorom cez internet Výber preferovanej možnosti je na vás. Prispôsobíme sa vašim požiadavkám.

Čo ak budem chcieť spoluprácu ukončiť?

Ak by sa z nejakého dôvodu stalo, že by ste spoluprácu s nami chceli ukončiť, nebudeme vám v tom nijako brániť. Odstúpenie od zmluvy je na vzájomnej dohode, pričom s ním nie sú spojené žiadne záväzky alebo obmedzenia. Ak budete chcieť spoluprácu ukončiť, nijako vám v tom nebudeme brániť.

Kto musí podávať Intrastat hlásenie?

Intrastat hlásenie musí podávať každý podnikateľ, ktorý za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka odoslal alebo prijal tovar EÚ v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia. Prah oslobodenia je: 200 000 EUR pre prijatie 400 000 EUR pre odoslanie Prekročenie prahu oslobodenia sa sleduje zvlášť pre prijatie a zvlášť pre odoslanie. Predmetom hlásenia o prijatí tovaru sú informácie o tovaroch EÚ vstupujúcich na územie Slovenskej republiky okrem tovaru, ktorý cez územie Slovenskej republiky priamo prechádza alebo sa tu zastaví z dôvodov súvisiacich s prepravou tovaru. Predmetom hlásenia o odoslaní tovaru sú informácie o tovaroch EÚ opúšťajúcich územie Slovenskej republiky, odoslaných do iného členského štátu okrem tovaru, ktorý cez územie Slovenskej republiky priamo prechádza alebo sa tu zastaví z dôvodov súvisiacich s prepravou tovaru.

Kto je oslobodený od podávania Intrastat hlásení?

Právnické a fyzické osoby (vrátane súkromných osôb), ktoré nemajú povinnosť prekladať daňové priznanie k DPH sú oslobodené od povinnosti poskytovať informácie v rámci systému INTRASTAT-SK. Intrastat hlásenia taktiež samozrejme nemusia podávať spravodajské jednotky, ktoré neprekročili prah oslobodenia pre prijatie ani pre odoslanie tovaru.

Aký je prah oslobodenia od podávania Intrastat hlásení?

Prah oslobodenia je: 200 000 EUR pre prijatie 400 000 EUR pre odoslanie Prekročenie prahu oslobodenia sa sleduje zvlášť pre prijatie a zvlášť pre odoslanie.

Kedy vzniká spravodajská povinnosť?

Keď spravodajská jednotka za predchádzajúci kalendárny rok neprijala alebo neodoslala tovar v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia, ale od začiatku sledovaného roka tento prah prekročila, predkladá INTRASTAT-SK hlásenie od mesiaca, v ktorom prekročila prah, vrátane daného mesiaca. Keď spravodajská jednotka za predchádzajúci kalendárny rok prijala alebo odoslala tovar v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia, spravodajská jednotka má povinnosť predkladať INTRASTAT-SK hlásenie aj v nasledujúcom roku.

Čo mám robiť, keď po prvý krát prekročím prah oslobodenia?

Keď prvý krát prekročíte prah oslobodenia, Štatistický úrad vám určí ohlasovaciu povinnosť od mesiaca, v ktorom ste ho prekročili. Intrastat hlásenie musíte teda predložiť od mesiaca, v ktorom ste prekročili prah oslobodenia, vrátane daného mesiaca.

Dokedy musím Štatistickému úradu dodať jednotlivé hlásenia?

Spravodajská jednotka je povinná Intrastat hlásenie predložiť do 15. kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia príslušnej pobočke colného úradu. Ak pripadne posledný deň lehoty na predloženie INTRASTAT-SK hlásenia na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Ako dlho je potrebné uchovávať podané Intrastat hlásenia?

Spravodajské jednotky uchovávajú kópie hlásení minimálne 12 mesiacov po skončení sledovaného roka v papierovej alebo elektronickej podobe.